Ενημέρωση για κρούσματα Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων σε Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

by admin
0 comment
Κοινοποίηση

Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας ενημερώνει για την ύπαρξη θετικών κρουσμάτων Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων σε χοιροτροφική εκμετάλλευση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το νόσημα της Αφρικανικής Πανώλους είναι ένα πολύ μεταδοτικό ιογενές νόσημα των χοίρων και των αγριόχοιρων. Δεν προσβάλλονται από τη νόσο άλλα εκτρεφόμενα ζωικά είδη όπως τα βοοειδή, τα αιγοπρόβατα και τα κατοικίδια θηλαστικά και πτηνά.
Είναι επιτακτική και άκρως απαραίτητη η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας τόσο στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις όσο και κατά την διάρκεια των μετακινήσεων χοίρων.

Ειδικότερα κατ’ ελάχιστο θα πρέπει :
α) Απαγόρευση χρήσης διατροφικών υπολειµµάτων για σίτιση και αποµάκρυνση των ζωικών υποπροϊόντων σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.
β) Απαγόρευση επαφής µεταξύ του χοίρου ή των χοίρων της εκμετάλλευσης και των χοίρων από άλλες εκμεταλλεύσεις ή αγριόχοιρων. Οι χοίροι πρέπει να διατηρούνται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει άµεση ούτε έµµεση επαφή µε χοίρους που προέρχονται από άλλες εκμεταλλεύσεις ή µε χοίρους εκτός των εγκαταστάσεων ούτε µε αγριόχοιρους.
γ) Απαγόρευση επαφής των χοίρων της εκµετάλλευσης, µε οποιοδήποτε µέρος του σφαγίου αγριόχοιρων (συµπεριλαµβανοµένου του θηρευµένου ή νεκρού αγριόχοιρου / κρέατος / παραπροϊόντων).
δ) Ο ιδιοκτήτης (ή ο υπεύθυνος για τους χοίρους) θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα υγειονοµικά µέτρα, όπως αλλαγή ιµατισµού και υποδηµάτων κατά την είσοδο και την έξοδο από το στάβλο. Η απολύµανση πρέπει να διενεργείται στην είσοδο της εκµετάλλευσης και του στάβλου.
ε) Καµία επαφή µε τους χοίρους εντός 48 ωρών µετά τη δραστηριότητα θήρας.
στ) ∆εν επιτρέπεται η είσοδος ατόµων που δεν έχουν σχέση µε την εκµετάλλευση χοίρων (στάβλος) ενώ πρέπει να τηρούνται αρχεία ατόµων και οχηµάτων που εισέρχονται στην περιοχή όπου εκτρέφονται οι χοίροι.
ζ) Απαγόρευση σίτισης µε χρήση φρέσκου χόρτου ή καρπών από περιοχές που έχουν καταγραφεί κρούσµατα της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων, εκτός εάν υποβληθούν σε αγωγή για την αδρανοποίηση του ιού της ΑΠΧ ή αποθηκευτούν (μέρος εκτός πρόσβασης από αγριόχοιρους) για τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν από τη σίτιση.
η)Απαγορεύεται η χρήση άχυρου προερχόμενου από περιοχές που έχουν καταγραφεί κρούσµατα της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων για την στρωµνή των χοίρων, εκτός εάν υποβληθεί σε αγωγή για απενεργοποίηση του ιού της ΑΠΧ ή αποθηκευτούν (µέρος εκτός πρόσβασης από αγριόχοιρους) για τουλάχιστον 90 ηµέρες πριν από τη χρήση.
θ) Τα κτήρια των εκµεταλλεύσεων πρέπει να είναι κατασκευασµένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην εισέρχονται στο στάβλο άγριοι χοίροι ή άλλα ζώα (π.χ. σκύλοι),
και να διαθέτουν χώρους απολύµανσης (ή αλλαγής) για τα υποδήµατα και τον ιµατισµό πριν την είσοδο στον στάβλο.
ι) Η υπαίθρια κατοχή και διαµονή χοίρων απαγορεύεται.

Επιπλέον αυτών στις συστηματικές χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις θα πρέπει :
α) Να υπάρχει ισχυρή περίφραξη περιμετρικά της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης.
β)Να καθορισθούν καθαρές και μη καθαρές περιοχές για το προσωπικό ανάλογα µε τη τυπολογία και τα χαρακτηριστικά των εκµεταλλεύσεων.
γ)Να υπάρχουν διαδικασίες για την απολύµανση οχηµάτων, υλικών και κανόνων υγιεινής του προσωπικού.
δ)Απαγορεύεται η διατήρηση χοίρων στα σπίτια των εργαζοµένων ή η ενασχόλησή τους µε τη θήρα.
ε) Να διασφαλίζεται ο σωστός διαχωρισµός των θαλάμων παραγωγής
στ)Να υπάρχει πρόβλεψη για τη διαχείριση των πτωµάτων ζώων/ζωικών υποπροϊόντων καθώς και συστήµατα απεντόµωσης/µυοκτονίας.
ζ) Με ευθύνη του κατόχου/υπευθύνου της εκµετάλλευσης, να υπάρχει διαρκής ενηµέρωση όλων των εργαζοµένων της εκµετάλλευσης για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων και εκπαιδεύσεις αναφορικά µε τα μέτρα βιοασφάλειας που πρέπει να τηρούνται.
Επιπρόσθετα απαγορεύεται:
α. Η είσοδος ή η μεταφορά ενήλικων αγριόχοιρων και άγριων χοιριδίων στο χώρο στέγασης των χοίρων.
β. Η είσοδος κυνηγών, του εξοπλισμού τους, των ενδυμάτων και υποδημάτων τους, στο χώρο στέγασης των χοίρων.
γ. Η παραμονή χοίρων προερχόμενων από εμπορικές ή μη εκμεταλλεύσεις, εκτός περιφραγμένων εγκαταστάσεων.

Related Posts

Pieriatv Png

Το pieriatv.gr ανήκει στο Πανελλήνιο δίκτυο ενημέρωσης με 200 ενημερωτικά site σε όλη την Ελλάδα

@2023 . All Right Reserved. Designed and Developed by Digital Cities IKE

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?